Chủ quyền biển đảo

Văn bản Trung ương

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo

26/01/2018 14:40:00 CH
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

30/06/2016 08:16:15 SA
PhuthoPortal – Ngày 24/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã Ban hành Kế hoạch tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định số 1570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

11/09/2013 07:58:16 SA
Ngày 6/09/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1570/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Công văn số 2498/BTTTT-CVT

05/09/2013 10:24:15 SA
Ngày 28/8/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 2498/BTTTT-CVT gửi các các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện và các doanh nghiệp viễn thông về việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ để triển khai chiến dịch vận động, quyên góp “Kết nối biển Đông”. 

Quyết định số 373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

14/08/2013 09:35:49 SA
Ngày 23/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 373/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam.