Xây dựng nông thôn mới

Bộ tiêu chí của tỉnh

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

20/08/2017 08:22:00 SA
Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2076 /QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020

15/05/2017 08:18:00 SA
Ngày 03/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020

Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

19/08/2013 01:18:25 SA
Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ tổng hợp theo Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 và Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Quyết định 1832/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, sửa đổi một số tiêu chí đối với xã nông thôn mới

30/07/2013 09:23:27 SA
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1832/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, sửa đổi một số tiêu chí đối với xã nông thôn mới trong Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.