Xây dựng nông thôn mới

Hệ thống văn bản

Quyết định 3407/QĐ-UBND

09/01/2013 08:17:48 SA
Ngày 12/12/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3407/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận làng nghề khu vực nông thôn.

Kế hoạch số 701/KH -SNN

02/08/2012 01:14:52 SA
PhuthoPortal - Ngày 23  tháng 7  năm 2012, sở NN&PTNT đã ban hành Kế hoạch số 701 /KH-SNN về việc triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TU ngày 4/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ về tổng kết Nghị quyết số 42-NQ/TU “Phát triển tiểu thủ công nghiệp tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2006-2010”; Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2012-2015.

Quyết định số 4086/QĐ-UBND

31/12/2011 07:56:44 SA
Ngày 26/12/2011, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 4086/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận làng nghề khu vực nông thôn.

Báo cáo số 107/BC-SNN-PTNT

16/09/2011 09:14:28 SA
Báo cáo số 107/BC-SNN-PTNT ngày 04/7/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ về phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn giai đoạn 2006-2010, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015.

Báo cáo số 80/BC-UBND

16/09/2011 07:48:38 SA
Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về Kết quả  5 năm thực hiện Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Chương trình số 3814/CTr-UBND

13/09/2011 08:28:12 SA
Chương trình số 3814/CTr-UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về bảo tồn và phát triển làng nghề, làng có nghề tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.