Xây dựng nông thôn mới

Bộ tiêu chí của TW

19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

20/10/2016 04:02:47 SA
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí.

Quyết định 342/QĐ-TTg

08/08/2013 09:56:23 SA
Quyết định số 342/QĐ-TTg về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Quyết định 491/QĐ-TTg

08/08/2013 09:54:47 SA
Quyết định số 491/QĐ - TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.