Xây dựng nông thôn mới

Tiêu chí Nông thôn mới

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

20/08/2017 08:22:00 SA
Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2076 /QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020

15/05/2017 08:18:00 SA
Ngày 03/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020

19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

20/10/2016 04:02:47 SA
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí.

Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

29/08/2013 11:18:06 SA
Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 247 xã triển khai thực hiện, tỉnh Phú Thọ có 14 xã đạt 15 - 18 tiêu chí (tăng 14 xã); 63 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (tăng 26 xã); 165 xã đạt 5 - 9 tiêu chí (tăng 6 xã), 01 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 46 xã).