Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Links Manager

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(18/07/2017)

PhuthoPortal – Ngày 11/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 2934/UBND-TH về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Kế hoạch học tập chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 5/5/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/ĐUK về học tập chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Kế hoạch quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

PhuthoPortal - Ngày 11/10/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số Số 22 - KH/ĐUK về việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Hướng dẫn báo chí tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

PhuthoPortal - Ngày 29/9/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU về việc hướng dẫn báo chí tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

PhuthoPortal - Ngày 21/3/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có Công văn số 137-CV/ĐUK về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 


Tin đã đưa ngày Tới