Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin hoạt động
 
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

PhuthoPortal - Ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các huyện, thành, thị ủy và Đảng bộ trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.


Quang cảnh hội nghị

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên toàn quốc đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của một số tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

 

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt 6 nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 gồm: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục về hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lý tưởng cách mạng, phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm theo; xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến, kết hợp giữa “xây” với “chống”. Tiếp tục biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học. Việc tổ chức thực hiện cần đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng phổ biến nội dung của Kế hoạch số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó nêu rõ hình thức và đối tượng học tập, nội dung triển khai, nhất là nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên, nhân dân đó là: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Những vấn đề cơ bản cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trọng tâm của chuyên đề là tư tưởng, đạo đức, phong cách được thể hiện qua toàn bộ di sản và hoạt động của Người, có mối quan hệ thống nhất, biện chứng tạo nên nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cũng phân tích một số câu chuyện về tính trung thực và tinh thần trách nhiệm luôn vì nước, vì dân trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Qua đó khẳng định yêu cầu về phong cách, đạo đức trung thực, nói đi đôi với làm trong công tác và đạo đức lối sống của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị 05, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đảng viên, nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt nghiên cứu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó có quyết tâm cao trong lãnh, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng, góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của ngành để tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội.

 

Khánh Trang


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm