Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp huyện (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện
Bước 1: Trường hợp đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều kiện và đối tượng quy định tại Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đội CSQLHC về TTXH báo cáo, đề xuất đồng chí Trưởng Công an cấp huyện huỷ bỏ việc đăng ký tạm trú trái pháp luật.
Bước 2: Trưởng Công an cấp huyện ký Quyết điṇ h hủ y bỏ kết quả đăng ký tạm trú  trái pháp luâṭ và gửi cho Công an cấp xã và công  dân.
Bước 3: Công an cấp xã và công dân thực hiện  hủy bỏ kết quả Quyết điṇh đăng ký tạm trú trái pháp luâṭ.
 
 
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
+ Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ đăng ký tạm trú trái pháp luâṭ .
Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh việc đăng ký tạm trú trái pháp luật (nếu có ).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (môṭ ) bô.̣
Thời hạn giải quyết Chưa quy điṇh cu ̣thể.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.
Chọn lĩnh vực Thành phố, huyện, thị
Kết quả thực hiện Quyết điṇh hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luâṭ .
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không.
Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý
+ Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006).
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013).
+  Nghị định số  31/2014/NĐ-CP, ngày 18 tháng  4 năm  2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
+ Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy  định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ- CP, ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
+ Thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy  định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
+ Thông tư số 61/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.
+ Quyết định số 2288/QĐ-CAT-PC64 ngày 15/11/2016 của Giám đốc Công an tỉnh ban hành quy định một số nội dung cơ bản về thủ tục, trình tự và thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú của Công an xã, thị trấn thuộc huyện.
+ Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức thu, tỷ lệ % để lại cho các tổ chức, đơn vị thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.