Kết quả đánh giá, xếp loại ứng dụng CNTT

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2014

12/06/2017 04:04 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 09/01/2015, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh ban hành văn bản số 02/BC-BCĐCNTT báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2014.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)