Kết quả đánh giá, xếp loại ứng dụng CNTT

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2015

12/06/2017 04:05 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 28/12/2015, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh ban hành văn bản số 346/BC-BCĐCNTT báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2015.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)