Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ

18/08/2017 03:49:44 SA
PhuthoPortal - Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung phụ lục II và III của Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ.