Kết quả đánh giá, xếp loại ứng dụng CNTT

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018

18/03/2019 11:00:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/2/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018.

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2017

03/01/2018 10:29:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 18/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2017.

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2016

13/06/2017 08:21:59 SA
PhuthoPortal - Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3225/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2016.

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2015

12/06/2017 04:05:05 SA
PhuthoPortal - Ngày 28/12/2015, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh ban hành văn bản số 346/BC-BCĐCNTT báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2015.

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2014

12/06/2017 04:04:57 SA
PhuthoPortal - Ngày 09/01/2015, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh ban hành văn bản số 02/BC-BCĐCNTT báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2014.

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2013

06/06/2017 02:04:19 SA
PhuthoPortal - Ngày 21/3/2013, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh ban hành văn bản số 48/BC-BCĐCNTT báo cáokết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTTT trong các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2013.