Văn bản kế hoạch năm

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2019

26/03/2019 13:51:00 CH
PhuthoPortal - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6051/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2019.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018

06/12/2017 08:00:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 27/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4879/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2017

12/06/2017 03:51:54 SA
PhuthoPortal - Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5386/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng  trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2017.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2016

12/06/2017 03:38:09 SA
PhuthoPortal - Ngày 21/01/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan  Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2016.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2015

12/06/2017 03:38:02 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/01/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan  Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2015.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2014

12/06/2017 03:31:14 SA
PhuthoPortal - Ngày 25/10/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4379/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan  Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2014.