Văn bản giai đoạn

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018

06/12/2017 08:00:20 SA
Ngày 27/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số: 4879/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018.

Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020

13/06/2017 01:34:18 SA
PhuthoPortal - Ngày 22/6/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2390/KH-UBND cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020

13/06/2017 01:27:59 SA
PhuthoPortal – Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1406/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.

Tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

12/06/2017 07:29:29 SA
PhuthoPortal - Ngày 29/3/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1177/UBND-TH về việc tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2015.

12/06/2017 03:17:09 SA
PhuthoPortal - Kế hoạch số 803/KH-UBND, ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2015.

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ

06/06/2017 02:04:04 SA
PhuthoPortal - Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.