Banner chuyên trang Thực hiện nghị quyết 18, nghị quyết 19

Địa phương

Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021

10/07/2019 10:17:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 9/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3089/KH-UBND về việc “Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021”.

Sắp xếp, sáp nhập tổng thể các khu dân cư trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2019

26/03/2019 16:08:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4708/KH-UBND về việc Sắp xếp, sáp nhập tổng thể các khu dân cư trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2019.

Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

29/03/2018 17:15:00 CH
Phuthoportal - Ngày 16/3, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19); Kế hoạch hành động số 45-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện Nghị quyết số 19.

Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

29/03/2018 17:11:00 CH
Phuthoportal - Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18); Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết số 18.

Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

02/01/2018 17:46:00 CH
Ngày 14/12/2017, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hành động số 45-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

02/01/2018 17:34:00 CH
Ngày 14/12/2017, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hành động số 44-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".