Số liệu thống kê

Tháng 6

Xây dựng

26/08/2015 08:12 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Thời tiết  6 tháng đầu năm 2015  thuận lợi,  giá một số loại vật liệu xây dựng giảm,... đã tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xây lắp trên địa bàn tỉnh


Tổng giá trị sản xuất xây lắp theo giá so sánh năm 2010 ước thực hiện 2.638,4 tỷ đồng tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 40 tỷ đồng, tăng 1,7%; các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ước thực hiện 1.379 tỷ đồng, tăng 15,2%; các loại hình khác ước thực hiện 1.219,4 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ.  Chỉ thị số 01/CT-NHNN và chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 27/01/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2015.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)