Số liệu thống kê

9 tháng

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

23/09/2011 04:09 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 124,6 nghìn ha, đạt 99,8% kế hoạch năm và tăng 0,35% so với năm trước.


Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 124,6 nghìn ha, đạt 99,8% kế hoạch năm và tăng 0,35% so với năm trước. Trong đó, vụ mùa ước đạt 43,9 nghìn ha, giảm 0,62% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây lương thực có hạt đạt 91,2 nghìn ha, đạt 99,98% kế hoạch năm và tăng 1,8% so cùng kỳ năm trước, trong đó, diện tích lúa vụ chiêm xuân đạt 35,8 nghìn ha, tăng 0,8%; vụ mùa ước đạt 33,9 nghìn ha, tăng 1,9% so vụ mùa 2010; diện tích ngô năm 2011 ước đạt 21,4 nghìn ha, vượt 1,6% kế hoạch năm và tăng 3,7% so năm trước, trong đó diện tích vụ đông xuân đạt 18,2 nghìn ha, tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước.

Năng suất cây lúa vụ chiêm xuân 2011 đạt 57,67 tạ/ha, vụ được mùa lớn nhất từ trước đến nay, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước; Vụ mùa, theo đánh giá bước đầu năng suất lúa ước đạt 49,58 tạ/ha, tăng 3,03% so vụ mùa năm trước; do đó, năng suất lúa cả năm ước bình quân ước đạt 53,74 tạ/ha vượt 4,35% kế hoạch năm và tăng 4,53% so năm 2010. Cây ngô năng suất ước đạt 43,53 tạ/ha, đạt 99,16% kế hoạch năm và giảm 0,34% so với cùng kỳ năm 2010; Năng suất các nhóm cây như: cây rau, đậu các loại, cây công nghiệp hàng năm, cây lâu năm và cây ăn quả nhìn chung giữ được ổn định, nhiều loại nhóm cây có xu hướng tăng so cùng kỳ năm 2010.

Tổng sản lượng hạt lương thực ước đạt 468,1 ngàn tấn, vượt 3,2% kế hoạch năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng lúa ước đạt 374,7 ngàn tấn, vượt 3,8% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,8%. Sản lượng ngô ước đạt 93,3 ngàn tấn, vượt 0,8% kế hoạch năm và tăng 3,3% so với cả năm 2010. Sản lượng các cây hàng năm khác nhìn chung giữ được ổn định so năm trước.

Số lượng đàn gia súc, gia cầm nhìn chung giữ ổn định, không có biến động lớn. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 70,7 ngàn tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thịt lợn đạt 49,6 ngàn tấn, tăng 5,2%. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được các ngành chức năng và các địa phương triển khai tích cực, có hiệu quả, không để dịch lây lan.

Lâm nghiệp: Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung (rừng sản xuất) ước đạt 6.396 ha đạt 98,4% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước giảm 30,5%. Trồng cây lâm nghiệp phân tán ước đạt 2,1 triệu cây các loại, đạt 93,4% kế hoạch năm, tăng 3,15% so với cùng kỳ năm 2010.

Tổng sản lượng gỗ khai thác các loại ước đạt 194,8 ngàn m3, trong đó: gỗ nguyên liệu giấy ước đạt 177,1 ngàn m3 chiếm 90,9% tổng sản lượng gỗ khai thác; củi khai thác ước đạt 863,8 ngàn ste, tăng 7,1% so cùng kỳ năm trước;...

Thuỷ sản: Sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản từ đầu năm đến nay ổn định và có xu hướng phát triển. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 9.009 ha, đạt 91,9% kế hoạch năm và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng, khai thác ước đạt 16,3 nghìn tấn, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,5%; trong đó, sản lượng cá nuôi trồng các loại ước đạt 13,9 nghìn tấn, tăng 8,5%.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)