Số liệu thống kê

12 tháng

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2008

24/12/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuThoPortal - Năm 2008, sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đã thu được những thành tựu đáng kể.


1. Nông nghiệp

Về diện tích gieo trồng, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 123.868,6 ha, bằng 97,7% kế hoạch năm và giảm 2,58% (-3.277,8 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vụ đông xuân đạt 82.085,0 ha, so với cùng kỳ, giảm 1,59% (-1.330,3 ha); vụ mùa đạt 41.780,8 ha giảm 4,46% (-1.950,3 ha) so với cùng kỳ năm trước;

Nhóm cây lương thực có hạt: Tổng diện tích gieo trồng năm 2008 đạt 90.977,3 ha đạt 98,35% kế hoạch năm và giảm 2,65% (-2.481,3 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích lúa vụ chiêm xuân gieo cấy đạt 35.073,1 ha so với cùng kỳ năm trước giảm 5,15% (- 1.905,3 ha), diện tích lúa vụ mùa gieo cấy đạt 32.795,6 ha giảm 5,89% (-2.053,8 ha) so với vụ mùa năm 2007.

Diện tích gieo cấy cây lúa giảm là do thời tiết rét đậm, rét hại, hạn kéo dài đã làm cho một số diện tích lúa đã cấy bị chết không cấy lại được, một số chân ruộng vàn cao bị hạn không cấy được lúa phải chuyển sang trồng các loại cây rau, màu khác (vụ chiêm); nhiều địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ gây ngập úng diện tích lúa đã cấy, nhiều chân ruộng cây lúa bị chết không khắc phục được (vụ mùa). Mặt khác, do quá trình đô thị hoá, mở rộng các khu công nghiệp, cụm  công nghiệp, đường giao thông... cũng đã làm giảm  quỹ đất thường xuyên sử dụng cho sản xuất gieo trồng.   

Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, chè trồng mới toàn tỉnh ước đạt 681,9 ha, đạt 136,4% kế hoạch năm và bằng 56,6% năm 2007; nguyên nhân chè trồng mới năm nay giảm so với năm trước là do thời tiết khô hạn, rét đậm, rét hại vào đúng thời vụ trồng chè do đó bà con nông dân đã chủ động không trồng mới chè vụ xuân đại trà như các năm trước.

Về năng suất cây trồng, sơ bộ năng suất lúa toàn tỉnh năm 2008 đạt 48,89 tạ/ha bằng 100,8% kế hoạch năm và tăng 8,31% (+ 3,8 tạ/ha) so năm 2007. Vụ chiêm xuân thời tiết diễn biến rất phức tạp ở đầu vụ nhưng đến giữa và cuối vụ thời tiết thuận lợi, cây lúa phát triển đều do đó năng suất đạt khá 51,41 tạ/ha tăng 20,37% (+ 8,7 tạ/ha) so cùng kỳ năm 2007; bước sang vụ mùa thời tiết đầu vụ diễn biến thuận lợi hơn, nhưng đến giữa vụ lại thường xuyên xảy ra mưa lũ, ngập lụt, sâu bệnh hại lúa trên diện rộng nên sơ bộ đánh giá năng suất lúa vụ mùa đạt 46,19 tạ/ha giảm 3,21% (- 1,5 tạ/ha) so với cùng kỳ năm trước.

Năng suất cây công nghiệp lâu năm, cây chè ước đạt 74,18 tạ/ha tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 100,9% so với kế hoạch năm do sản phẩm chè búp năm nay thị trường tiêu thụ tiếp tục được duy trì  mở rộng, giá chè búp tuy có xu hướng giảm  nhưng sản phẩm chè búp tươi dễ tiêu thụ, bà con nông dân phấn khởi tích cực đầu tư chăm sóc, đốn tỉa và thu hoạch sản phẩm chè theo đúng quy trình kỹ thuật; cây sơn năng suất tăng 3,1% so với cùng kỳ năm  trước.

Về sản lượng cây trồng, nhóm cây lương thực có hạt sơ bộ đạt 421,3 ngàn tấn, đạt 98,61% kế hoạch năm, tăng 3,61% (+14,7 ngàn tấn) so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng lúa sơ bộ đạt 331,8 ngàn tấn, đạt 96,3% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,34% (+7,6 ngàn tấn). Sản lượng ngô cả năm 2008 sơ bộ đạt 89,4 ngàn tấn, đạt 108,0% kế hoạch năm và tăng 8,79%  (+ 7,2 ngàn tấn) so với cả năm 2007. Sản lượng chè búp tươi đạt 98,14 ngàn tấn tăng 11,2% so với năm 2007.

Về chăn nuôi, theo kết quả điều tra chăn nuôi 1/10/2008, toàn tỉnh có tổng đàn trâu 89.249 con, đạt 91,1% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước giảm  6,22% (-5.919 con); tổng đàn bò 142.753 con, đạt 85% kế hoạch, giảm 12,63% (-20.635 con) so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn lợn 593.026 con, đạt 102,2% kế hoạch, tăng 7,37% (+ 40.715 con) so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn gia cầm 8.421,9 ngàn con, đạt 102,1% kế hoạch, tăng 4,38% (+353,6 ngàn con) so với cùng kỳ năm 2007. Nguyên nhân làm cho tổng đàn gia súc năm 2008 giảm chủ yếu là do đầu năm trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài đã làm cho một số con trâu, bò, lợn,... bị chết rét; mặt khác do giá cả sản phẩm thịt hơi xuất chuồng giảm, giá vật tư thức ăn chăn nuôi tăng cao, đầu tư cho chăn nuôi kém hiệu quả nên người dân đã xuất bán gia súc ra thị trường với số lượng nhiều mà lại ít tái đầu tư bù đắp cho sản xuất chăn nuôi nên số lượng đầu con bị giảm nhiều so với năm trước.

2. Lâm nghiệp

Tổng diện tích rừng trồng mới năm 2008 ước đạt 6.071,5 ha đạt 101,2% kế hoạch cả năm. Trong đó, diện tích rừng sản xuất trồng mới tập trung đạt 5.484,9 ha, tăng 3,5% (+188 ha) so với cùng kỳ năm trước. Năm 2008 toàn tỉnh chỉ đạo tập trung trồng rừng sản xuất nhằm mục đích làm kinh tế rừng, trồng kín những diện tích đã cho thu hoạch, khai thác, tiếp tục phủ xanh đất trống, tránh sói mòn đồi rừng, mặt khác tích cực khai thác những quỹ đất có khả năng phát triển trồng rừng, làm kinh tế lâm nghiệp.

Sản lượng gỗ khai thác toàn tỉnh năm 2008 ước đạt 179,7 ngàn m3, giảm 1,27% so với năm trước, trong đó gỗ giấy khai thác đạt 158,6 ngàn m3 chiếm 88,3% tổng số gỗ các loại khai thác; sản lượng củi khai thác ước đạt 810,7 ngàn ste, giảm 3,28% so với năm 2007; tre, vầu, luồng khai thác đạt 3256,6 ngàn cây giảm 11,3% so với năm trước; nguyên liệu giấy khai thác đạt 7,3 ngàn tấn; các sản phẩm khác khai thác từ rừng có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2007.

3. Thuỷ sản

Tình hình sản xuất nuôi trồng thuỷ sản đang được tích cực khắc phục thiệt hại và ổn định trở lại, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 8.587,5 ha, đạt 98,1% kế hoạch năm và bằng 94,61% so với năm 2007. Tổng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 15,2 ngàn tấn, so với cùng kỳ năm trước giảm 8,19% (-1357,6 tấn); trong đó: sản lượng cá nuôi trồng đạt 13,6 ngàn tấn, giảm 8,18% (-1209,2 tấn) so với năm 2007. Nhiều trang trại, hộ gia đình đã trú trọng vào sản xuất nuôi trồng thuỷ sản, từng bước đưa một số giống cá cho sản lượng thu hoạch nhanh vào nuôi trồng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)