Số liệu thống kê

Năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2019 (Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/6/2019)

31/07/2019 13:50:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 142/BC-UBND về báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2019 (Từ ngày 01/6/2019  đến ngày 30/6/2019).

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

09/07/2019 10:46:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 112/BC-UBND về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

08/07/2019 15:42:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 109/BC-UBND về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019

05/07/2019 14:29:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 116/BC-UBND về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019.

Báo cáo đánh giá kết quả 02 năm thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

04/07/2019 14:17:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 114/BC-UBND về báo cáo đánh giá kết quả 02 năm thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của Hội đồng  nhân dân tỉnh; đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích  phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014 - 2019)

20/06/2019 09:39:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 14/6/2019 UBND tỉnh ban hành văn bản số 95/BC-UBND về báo cáo  sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014 - 2019).