Số liệu thống kê

Năm 2017

Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn

08/02/2018 14:41:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 7/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3402/KH-UBND về chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2018. 

Kết quả thực hiện “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng Sông Hồng” năm 2017

08/02/2018 14:39:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 240/BC-UBND về kết quả thực hiện “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng Sông Hồng” năm 2017. 

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

01/09/2017 08:55:18 SA
PhuthoPortal - Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 147/BC-UBND về báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng ‘Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017

16/08/2017 03:26:53 SA
PhuthoPortal - Ngày 15/8/2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ban hành văn bản số 139/BC-BCĐvề Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng ‘Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

31/07/2017 02:14:14 SA
PhuthoPortal - Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 123/BC-BCĐ ban hành văn bản về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 20

31/07/2017 02:07:56 SA
PhuthoPortal - Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 122/BC-UBND về Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.