Số liệu thống kê

Năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng” năm 2016

24/01/2017 03:26:57 SA
PhuthoPortal - Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 248/BC-UBND về kết quả thực hiện “Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng” năm 2016.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016

06/10/2016 14:20:07 CH
PhuthoPortal - Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 157/BC-UBND về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

06/10/2016 12:18:35 CH
PhuthoPortal – Ngày 13/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 151/BC- UBND về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 24/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

Báo cáo Tổng kết Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016” trên địa bàn tỉnh

06/10/2016 12:17:52 CH
PhuthoPortal – Ngày 27/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 121/BC-UBND về việc Tổng kết Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

06/10/2016 12:17:05 CH
PhuthoPortal – Ngày 20/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 117/BC-UBND về việc sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh tháng 6 và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016

06/10/2016 12:15:42 CH
PhuthoPortal – Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 100/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh tháng 6 và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016.