Số liệu thống kê

Tháng 8

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

06/10/2016 07:09:02 SA
PhuthoPortal - Đến nay, toàn tỉnh đã kết thúc gieo cấy lúa vụ mùa 2016, tổng diện tích gieo cấy ước đạt 31,3 ngàn ha, giảm 2,7% cùng vụ năm trước; do hiệu quả trồng lúa thấp hơn một số cây trồng khác nên một số diện tích đã được người dân chuyển sang trồng cây rau màu và nuôi trồng thủy sản, một số diện tích khác không cấy lại mà tiếp tục chăm sóc để thu hoạch lúa tái sinh;…

Sản xuất công nghiệp

06/10/2016 07:08:47 SA
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8/2016 tăng 1,96% so với tháng trước và tăng 8,01% so với tháng 8 năm 2015

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

06/10/2016 07:08:32 SA
PhuthoPortal - Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2016 trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 245,7 tỷ đồng, giảm 2,7% so với tháng trước. 

Thương mại, dịch vụ, giá cả

06/10/2016 07:08:19 SA
PhuthoPortal -a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2016 xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.921,8 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước; trong đó: 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

06/10/2016 07:08:04 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2016 giảm 0,06% so với tháng trước; so với tháng 12 năm trước (sau 8 tháng) tăng 1,16%;... Nhóm giao thông (giảm 1,59%) và nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép (giảm 0,15%) là hai yếu tố chính góp phần làm giảm chỉ số giá tháng này. 

Vận tải hàng hoá và hành khách

06/10/2016 07:07:50 SA
PhuthoPortal - Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải tháng 8/2016 ước đạt 296,7 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước.