Số liệu thống kê

Tháng 9

Tín dụng, ngân hàng

04/11/2015 07:51:12 SA
PhuthoPortal -  Hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất huy động và cho vay; tăng trưởng huy động vốn đảm bảo tốt khả năng thanh khoản; lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; cơ cấu tín dụng thay đổi theo hướng tích cực, dòng vốn tín dụng tiếp tục được định hướng vào các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao;... 

Vốn đầu tư thực hiện

04/11/2015 07:50:47 SA
PhuthoPortal -  Ước tính vốn đầu tư thực hiện 9 tháng năm 2015 đạt 11.873 tỷ đồng, tăng20,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nguồn vốn nhà nước trên địa bàn đạt 4.418,2 tỷ đồng, tăng 5,6%, bao gồm: nguồn vốn trung ương quản lý đạt 1.527,4. 

Xây dựng

04/11/2015 07:50:28 SA
PhuthoPortal -  Hoạt động xây lắp trên địa bàn tỉnh  9  tháng năm  2015  đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

04/11/2015 07:49:40 SA
PhuthoPortal -  Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng  năm  ước  đạt  120,96  nghìn ha,  đạt 99,95% kế hoạch năm và giảm 0,4% so với cùng kỳ. 

Sản xuất công nghiệp

04/11/2015 07:49:23 SA
PhuthoPortal -  Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm  2015  đạt mức tăng trưởng  cao  nhất trong vòng 4 năm qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,94% so với cùng kỳ. Tuy nhiên,  tăng trưởng công nghiệp của tỉnh chủ yếu phụ thuộc vào năng lực mới tăng, phần lớn các ngành còn lại vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm, sản xuất giảm so với cùng kỳ.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

04/11/2015 07:49:05 SA
PhuthoPortal -  Tình hình kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh  duy trì  ổn định, có sự tăng trưởng  nhưng không cao  so với cùng kỳ, giá cả thị trường không có nhiều biến động, chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế,...