Số liệu thống kê

Tháng 7

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

02/11/2015 07:27:33 SA
PhuthoPortal -  Sản xuất lúa vụ chiêm năm nay bị ảnh hưởng bởi thời tiết diễn biến bất thường, đầu vụ thời tiết rét đậm, cuối vụ liên tục có mưa to, gió lốc, làm lúa rụng hạt và một số diện tích lúa bị đổ, đã làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa. Theo kết quả chính thức điều tra diện tích, năng suất, sản lượng lúa chiêm xuân năm 2015, tổng diện tích gieo cấy lúa toàn tỉnh ước đạt 37,2 nghìn ha (tăng 223,1 ha so với cùng vụ năm trước), năng suất đạt 57,04 tạ/ha (giảm 0,52 tạ/ha), sản lượng đạt 212,5 nghìn tấn (giảm 635,5 tấn). 

Sản xuất công nghiệp

02/11/2015 07:27:13 SA
PhuthoPortal -  Trong tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng so với tháng trước cũng như cùng kỳ;... Tuy nhiên, một số ngành sản xuất công nghiệp truyền thống vẫn gặp khó khăn nhất là trong tiêu thụ sản phẩm nên phải giảm sản lượng sản phẩm sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7/2015 tăng 2,0% so với tháng trước và tăng 17,4% so với tháng 7 năm 2014. 

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

02/11/2015 07:26:50 SA
PhuthoPortal -  Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 203  tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước. 

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

02/11/2015 07:26:29 SA
PhuthoPortal -  Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ  trên địa bàn tỉnh trong tháng ổn định; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.658,7 tỷ đồng, tương đương tháng trước; trong đó: ngành thương nghiệp ước đạt 1.401  tỷ đồng, chiếm 84,5% tổng mức; khách sạn, nhà hàng ước đạt 192,9 tỷ đồng và dịch vụ khác ước đạt 64,8 tỷ đồng. 

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

02/11/2015 07:26:09 SA
PhuthoPortal -  Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 7/2015 ước đạt 73,2 triệu USD, tăng 1,5% so tháng trước. Trong đó, Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 68,5 triệu USD, chiếm 93,7% tổng giá trị xuất khẩu và tăng 0,8%; khu vực kinh tế tư nhân đạt 4,6 triệu USD, tăng 16,9%. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

02/11/2015 07:25:43 SA
PhuthoPortal -  Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2015  giảm  0,09% so tháng trước; so với tháng 12 năm trước (sau 7 tháng) tăng 0,43%; so với tháng 7 năm trước (sau 12 tháng) tăng 0,19%; bình quân 7 tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,15%. Thống kê  thường xuyên 11 nhóm hàng cho thấy nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống cùng với nhóm giao thông là những yếu tố giảm mạnh nhất, làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng này giảm so với tháng trước.