Số liệu thống kê

Tháng 6

Tăng trưởng kinh tế

26/08/2015 08:14:19 SA
PhuthoPortal -  Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)  6 tháng đầu năm 2015  (theo giá  so sánh năm 2010)  ước đạt  13.535,5  tỷ đồng, tăng  7,48%  so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính và ngân hàng

26/08/2015 08:13:39 SA
PhuthoPortal -  Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 1.7372 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán HĐND giao, tăng 16,4% so cùng kỳ.  

Vốn đầu tư, thực hiện

26/08/2015 08:13:03 SA
PhuthoPortal -  Kết quả thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 6.270,5 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nguồn vốn trung ương quản lý ước thực hiện 615,6 tỷ đồng, tăng 26,2%; nguồn vốn địa phương quản lý ước thực hiện 1.904,3 tỷ đồng, tăng 2,8%; nguồn vốn ngoài nhà nước ước thực hiện 3.374,1 tỷ đồng, tăng 5,0%; nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện 376,6 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Xây dựng

26/08/2015 08:12:07 SA
PhuthoPortal -  Thời tiết  6 tháng đầu năm 2015  thuận lợi,  giá một số loại vật liệu xây dựng giảm,... đã tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xây lắp trên địa bàn tỉnh

Sản xuất công nghiệp

26/08/2015 08:11:04 SA
PhuthoPortal -  Những tháng đầu năm 2015, sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tăng trưởng cao so với cùng kỳ, tuy nhiên chưa ổn định và thiếu đồng đều giữa các ngành, các thành phần kinh tế.

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

26/08/2015 08:09:57 SA
PhuthoPortal -  Hoạt động  sản xuất kinh doanh của  các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2015 nhìn chung ổn định và có một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp qui mô lớn chính thức đi vào hoạt động đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế.