Số liệu thống kê

Năm 2015

Báo cáo kết quả thực hiện "Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" năm 2015

04/03/2016 09:10:02 SA
PhuthoPortal - Ngày 25/12/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 342/BC-UBND về việc báo cáo kết quả thực hiện "Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" năm 2015.

Báo cáo chỉ số kết quả giải ngân năm 2015 "Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng"

02/03/2016 09:43:31 SA
PhuthoPortal - Ngày 25/12/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 343/BC-UBND về việc báo cáo chỉ số kết quả giải ngân năm 2015 "Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng".

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ năm 2015

15/09/2015 02:01:38 SA
PhuthoPortal - Ngày 26/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2028/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ năm 2015.

Báo cáo tổng hợp tình hình dịp Tết Ất Mùi năm 2015

04/03/2015 09:27:01 SA
PhuthoPortal - Ngày 23/02/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 25/BC-UBND về việc báo cáo tổng hợp tình ình dịp Tết Ất Mùi năm 2015.