Số liệu thống kê

Tháng 7

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

22/09/2014 07:35:40 SA
PhuthoPortal - a) Nông nghiệp: Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch xong các loại cây trồng vụ đông xuân năm 2014, nhìn chung vụ đông xuân năm nay cũng là một trong những vụ sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, năng suất các loại cây trồng tương đối ổn định so cùng kỳ năm trước,cụ thể: 

Sản xuất công nghiệp

22/09/2014 07:35:17 SA
PhuthoPortal - Trong tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó khăn do sản phẩm sản xuất tiêu thụ chậm, lượng tồn kho ở một số sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn vẫn ở mức cao, giá xăng dầu tăng từ ngày 7/7/2014;... Tuy nhiên, một số sản phẩm sản xuất theo mùa vụ như: sản phẩm chè, đồ uống đang vào chính vụ sản xuất nên sản lượng tăng khá, đóng góp chung cho sự tăng trưởng của ngành.

Vốn đầu tư thực hiện

22/09/2014 07:34:42 SA
PhuthoPortal - Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong tháng ổn định và tăng so với tháng trước, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 205,3 tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện 159,2 tỷ đồng, tăng 1,3%; ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 30,2 tỷ đồng, tăng 18,9%; ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 15,8 tỷ đồng, tăng 1,8%.

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

22/09/2014 07:34:28 SA
PhuthoPortal - Lưu chuyển hàng hóa - dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng tuy ổn định nhưng sức mua của thị trường vẫn còn chậm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.656,9 tỷ đồng, tăng 0,9 so tháng trước, trong đó: ngành thương nghiệp ước đạt 1.422,1 tỷ đồng, chiếm 85,8% tổng mức và tăng 0,6%; khách sạn, nhà hàng ước đạt 177,2 tỷ đồng, chiếm 10,7%, tăng 3,6% và dịch vụ khác ước đạt 57,7 tỷ đồng, chiếm 3,5%, tăng 0,8% so với tháng trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa

22/09/2014 07:34:10 SA
PhuthoPortal -  Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2014 ước đạt 58,7 triệu USD, tăng 1,7% so tháng trước. Trong đó, Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 52 triệu USD, chiếm 88,6% tổng giá trị xuất khẩu và tăng 1%; khu vực kinh tế tư nhân đạt 6,7 triệu USD, tăng 7,5%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

22/09/2014 07:33:57 SA
PhuthoPortal -  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2014 tăng 0,15% so tháng trước; so với tháng 12 năm trước (sau 7 tháng) tăng 1,02%; so với tháng 7 năm trước (sau 1 năm) tăng 3,26%; bình quân 7 tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,12%.