Số liệu thống kê

6 tháng

Tăng trưởng kinh tế

22/07/2014 02:17:39 SA
PhuthoPortal - Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 12.217 tỷ đồng, tăng 4,85% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính và ngân hàng

22/07/2014 02:17:23 SA
PhuthoPortal - Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 1.491,8 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán HĐND giao, tăng 4,7% so cùng kỳ.

Đầu tư và xây dựng

22/07/2014 02:17:08 SA
PhuthoPortal - a) Vốn đầu tư: Kết quả thực hiện vốn đầu tư trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 5.941,4 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, nguồn vốn trung ương quản lý ước thực hiện 705 tỷ đồng, tăng 4%; nguồn vốn địa phương quản lý ước thực hiện 1.795 tỷ đồng, bằng 84,4% cùng kỳ năm 2013; nguồn vốn ngoài nhà nước ước thực hiện 3.025,8 tỷ đồng, tăng 11,3%; nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện 415,5 tỷ đồng, tăng 19,2%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

22/07/2014 02:16:56 SA
PhuthoPortal - a) Nông nghiệp Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân năm 2014 đạt 78,3 ngàn ha, đạt 64,6% kế hoạch cả năm, giảm 0,75% so với vụ Đông xuân năm 2013, trong đó: Nhóm cây lương thực có hạt đạt 51,6 ngàn ha, bằng 59,2% kế hoạch và tương đương với cùng vụ năm trước, riêng diện tích gieo cấy lúa đạt 37 ngàn ha, bằng 53,7% kế hoạch, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp và các hoạt động của doanh nghiệp

22/07/2014 02:16:44 SA
PhuthoPortal - Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, chỉ số sản xuất toàn ngành chỉ tăng 2,78 % so với cùng kỳ năm trước (giảm 4,17 điểm % so với cùng kỳ).

Bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội

22/07/2014 02:16:32 SA
PhuthoPortal - Tình hình kinh doanh thương mại, dịch vụ 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh ổn định và có xu hướng tăng. Tuy nhiên, mức tăng thấp hơn so với các năm trước.