Số liệu thống kê

Năm 2014

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014

22/01/2015 06:28:03 SA
PhuthoPortal - Ngày 29/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành báo cáo kinh tế - xã hội cả năm 2014.

Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng

12/05/2014 22:53:06 CH
Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3 Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng

12/05/2014 22:52:52 CH
Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3 Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Báo cáo chính thức).

Phụ lục 5.4.1, 5.4.2 Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng

12/05/2014 22:52:36 CH
Phụ lục 5.4.1, 5.4.2 Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Báo cáo chính thức).

Phụ lục 6, 7, 8, 9 Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng

12/05/2014 22:52:22 CH
Phụ lục 6, 7, 8, 9 Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2013 Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Báo cáo chính thức).