Số liệu thống kê

Năm 2014

Tăng trưởng kinh tế

26/01/2015 06:40:20 SA
PhuthoPortal -Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2014 theo giá so sánh 2010 ướcđạt 27.336 tỷ đồng, tăng 5,32% so với năm trước; đóng góp vào mức tăng chung  của toàn tỉnh.

Sản xuất nông - lâm nghiệp, thuỷ sản

26/01/2015 06:39:57 SA
PhuthoPortal -Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 121,4 nghìn ha, bằng 100,2% kế hoạch và giảm 0,7% so năm trước.

Xây dựng nông thôn mới

26/01/2015 06:39:35 SA

Sản xuất công nghiệp

26/01/2015 06:39:08 SA
PhuthoPortal -Năm 2014, sản xuất công nghiệp trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn: hàng tồn  kho  ở  mức  cao, một  số  sản  phẩm  có  tỷ  trọng  lớn  bị  cắt  giảm  sản  lượng.

Hoạt động của doanh nghiệp

26/01/2015 06:38:48 SA
PhuthoPortal -Tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh cấp đăng ký thành lập mới cho 319 doanh nghiệp (tăng 2,4% so với cùng kỳ), với số vốn đăng ký 1.789 tỷ đồng (tăng 9,7% so với cùng kỳ); cấp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho 457 doanh nghiệp, (tăng 8% so với cùng kỳ).