Số liệu thống kê

Tháng 11

Sản xuất công nghiệp

29/11/2013 06:43:15 SA
PhuthoPortal - Trong tháng, một số ngành công nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp chung toàn tỉnh tương đương so với tháng trước và tưng 6,3% so với tháng cung kỳ năm trước. Cụ thể như sau:

Vốn đầu tư thực hiện

29/11/2013 06:41:24 SA
PhuthoPortal - Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trong tháng ước đạt 166,5 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 3,2% và tăng 1,04% so với tháng cùng kỳ năm 2012. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 111,4 tỷ đồng, chiếm 66,9% tổng số, tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 0,8% so với tháng cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 37,1 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng số, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 17,9 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng số và giảm so với tháng trước và tháng cùng kỳ năm trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

27/11/2013 08:56:36 SA
PhuthoPortal - Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 11/2013 ước đạt 56 triệu USD, giảm 0,18% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân đạt 3,8 triệu USD giảm 0,22%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 52,2 triệu USD, giảm 0,18% so với tháng trước.

Chỉ số giá

27/11/2013 08:56:13 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2013 tăng 0,29% so với tháng trước, so với tháng 12/2012 (sau 11 tháng) tăng 5,18% và so với tháng 12 năm trước (sau 1 năm) tăng 5,82%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân mười một tháng năm 2013 tăng 6,16% so với bình quân cùng kỳ năm 2012.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

27/11/2013 08:54:38 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 11/2013 ước đạt 1.570,7 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước. Trong đó, kinh tế cá thể đạt 855,3 tỷ đồng, chiếm 54,4% và tăng 1,1%; kinh tế tư nhân đạt 561,8 tỷ đồng, chiếm 35,8% và tăng 0,8%.

Vận tải hàng hoá và hành khách

27/11/2013 08:53:24 SA
PhuthoPortal – Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải tháng 11/2013 ước đạt 215,7 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước. Trong đó, doanh thu vận tải đường bộ 160,9 tỷ đồng, tăng 2,5%; doanh thu vận tải đường sông 54,8 tỷ đồng, tăng 5,6%.