Số liệu thống kê

6 tháng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

30/06/2013 23:22:41 CH
PhuthoPortal - Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) theo giá so sánh 2010 ước thực hiện 11.652 tỷ đồng, tăng 6,48% so cùng kỳ năm trước.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

30/06/2013 23:22:22 CH
PhuthoPortal - Sơ bộ năng suất cây lúa vụ Chiêm xuân năm 2013 toàn tỉnh bình quân đạt 57,6 tạ/ha, tương đương với vụ Chiêm xuân năm trước. Các chương trình trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng cây lâm nghiệp phân tán và khai thác gỗ, lâm sản trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Sản lượng thuỷ sản ước đạt 11,8 ngàn tấn, so với cùng kỳ năm trước tăng 18,9%; trong đó, sản lượng thuỷ sản nuôi trồng ước đạt 11,3 ngàn tấn, tăng 20,4%.

Sản xuất công nghiệp

30/06/2013 23:21:10 CH
PhuthoPortal - Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 đã bước đầu phục hồi, chỉ số chung tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư và Xây dựng

30/06/2013 23:20:13 CH
PhuthoPortal - Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh, kết quả thực hiện vốn đầu tư và hoạt động xây lắp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2013 đạt khá so với cùng kỳ.

Bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng

30/06/2013 23:19:21 CH
PhuthoPortal - Mặc dù nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn nhưng do đẩy mạnh tuyên truyền phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị kinh doanh, tình hình kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển.