Số liệu thống kê

3 tháng

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

29/03/2013 10:30:22 SA
PhuthoPortal - Qúy I/2013, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh có xu hướng phát triển.

Tình hình sản xuất công nghiệp

29/03/2013 10:28:57 SA
PhuthoPortal - Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ quí I/2013 nhìn chung còn gặp khó khăn do một số sản phẩm chủ yếu chiếm giá trị lớn trên địa bàn tồn kho ở mức cao, sản xuất phải chững lại.

Vốn đầu tư thực hiện

29/03/2013 10:28:27 SA
PhuthoPortal - Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh quý I/2013 ước đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 71,7% quý IV năm 2012 và giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xây lắp

29/03/2013 10:26:40 SA
PhuthoPortal - Hoạt động sản xuất xây lắp trong quý nhìn chung ổn định.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

29/03/2013 10:25:47 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội quí I/2013 ước đạt 3.720 tỷ đồng, tăng 7,6% so với quí cùng kỳ năm trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

29/03/2013 10:24:47 SA
PhuthoPortal - Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá quí I ước đạt 134,6 triệu USD tăng 15,3% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 134,4 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.