Số liệu thống kê

9 tháng

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

26/09/2012 02:52:13 SA
PhuthoPortal - 9 tháng năm 2012, năng suất lúa toàn tỉnh ước đạt 54,27 tạ/ha, đạt 97,4% kế hoạch năm và tăng 0,56% so với năm 2011.

Tình hình sản xuất công nghiệp

26/09/2012 02:51:34 SA
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2012 toàn tỉnh là 96,6%, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Vốn đầu tư thực hiện và Xây dựng

26/09/2012 02:51:24 SA
PhuthoPortal - Ước tính vốn đầu tư thực hiện 9 tháng năm 2012 đạt 8.980 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2011.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

26/09/2012 02:51:12 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 9 tháng năm 2012 tăng 26,5% so cùng kỳ năm trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

26/09/2012 02:50:57 SA
PhuthoPortal - 9 tháng năm 2012, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2011; kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Chỉ số giá

26/09/2012 02:50:30 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 so với tháng 8/2012 là 100,68% (tăng 0,68%).