Số liệu thống kê

Tháng 5

Tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp và thuỷ sản

24/05/2012 01:56:24 SA
PhuthoPortal - Tổng diện tích lúa vụ chiêm xuân đã cấy toàn tỉnh đạt 36,6 ngàn ha, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình sản xuất công nghiệp

24/05/2012 01:55:11 SA
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 5/2012 tăng 4,7% so với tháng trước và tương đương mức sản xuất so với tháng cùng kỳ.

Vốn đầu tư

24/05/2012 01:54:12 SA
PhuthoPortal - Trong tháng, thời tiết thuận lợi cho thi công xây dựng các công trình, hạng mục và dự án trên địa bàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước đạt 139,6 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 13,4% so với tháng cùng kỳ.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

24/05/2012 01:52:36 SA
PhuthoPortal - Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.425,1 tỷ đồng, tăng 32,4% so cùng kỳ.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

24/05/2012 01:51:19 SA
PhuthoPortal - Tính chung 5 tháng, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu tăng 17,7% so cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tăng 12,5% so cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng

24/05/2012 01:50:01 SA
PhuthoPortal - CPI bình quân so với cùng kỳ năm trước tăng 12,22%.