Số liệu thống kê

Tháng 1

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

07/02/2012 00:44:37 SA
PhuthoPortal - Đầu năm 2012, tiến độ thu hoạch các loại cây trồng vụ đông trong toàn tỉnh Phú Thọ tuy vẫn giữ được năng suất ổn định nhưng nhìn chung chậm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình sản xuất công nghiệp

07/02/2012 00:44:24 SA
PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 1/2012 giảm 2,7% so với tháng trước và giảm 4,6% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư thực hiện

07/02/2012 00:44:11 SA
PhuthoPortal - Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh trong tháng ước thực hiện 118 tỷ đồng, giảm 16,4% so với tháng trước và giảm 12,8% so với cùng kỳ.

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

07/02/2012 00:43:58 SA
PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.272,3 tỷ đồng, tăng 2,26% so tháng trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

07/02/2012 00:43:41 SA
PhuthoPortal - Nhìn chung, kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu tháng 1/2012 trong toàn tỉnh giảm so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng

07/02/2012 00:43:28 SA
PhuthoPortal - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2012 tăng 0,75% so tháng trước.