Số liệu thống kê

9 tháng

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

23/09/2011 04:09:11 SA
PhuthoPortal - Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 124,6 nghìn ha, đạt 99,8% kế hoạch năm và tăng 0,35% so với năm trước.

Tình hình sản xuất công nghiệp

23/09/2011 04:06:53 SA
PhuthoPortal - Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tăng trưởng không ổn định chủ yếu là do chịu tác động từ việc tăng giá cả một số vật tư nguyên liệu đầu vào như: sắt thép, điện, xăng dầu, chi phí trả lãi vay ở mức cao,... tác động không tốt đến sản xuất.

Một số vấn đề xã hội

23/09/2011 04:06:31 SA
PhuthoPortal - Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 02/5/2007 của Tỉnh ủy về "Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến 2015".

Tài chính, tín dụng

23/09/2011 04:06:08 SA
PhuthoPortal - Hoạt động ngân hàng tiếp tục bám sát các chương trình mục tiêu, kinh tế trọng điểm của tỉnh, chú trọng công tác huy động vốn tại chỗ, cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Vận tải hàng hoá và hành khách

23/09/2011 04:05:52 SA
PhuthoPortal - Sản lượng vận tải hàng hoá 9 tháng đầu năm 2011 ước đạt 16,6 triệu tấn, tăng 4,4% so cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 826 triệu tấn.km, tăng 6%.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

23/09/2011 04:04:52 SA
PhuthoPortal - Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu 9 tháng năm 2011 ước đạt 317,5 triệu USD, đạt 89,4% kế hoạch năm và tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.