Số liệu thống kê

12 tháng

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2008

24/12/2008 00:00:00 SA
PhuThoPortal - Năm 2008, sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đã thu được những thành tựu đáng kể.

Tình hình sản xuất công nghiệp năm 2008

23/12/2008 00:00:00 SA
PhuThoPortal - Năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định) năm 2008 ước thực hiện 9.182,7 tỷ đồng tăng 12,3% so với năm trước và đạt 97,3% kế hoạch năm, bao gồm khu vực kinh tế Nhà nước TW tăng 2,7%; khu vực kinh tế Nhà nước địa phương tăng 1,3%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 21,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,9%.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển và hoạt động xây lắp năm 2008

23/12/2008 00:00:00 SA
PhuThoPortal - Năm 2008, Khối lượng thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 5.414.816 triệu đồng.

Hoạt động vận tải năm 2008

23/12/2008 00:00:00 SA
PhuThoPortal - Năm 2008, hoạt động sản xuất kinh doanh ngành vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu biến động phức tạp.

Tình hình Lưu chuyển Hàng hoá - Dịch vụ, Kinh doanh Du lịch - Khách sạn

23/12/2008 00:00:00 SA
PhuThoPortal - Năm 2008, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2008 ước đạt 6.991 tỷ đồng, tăng 29,4% so năm trước. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá năm 2008

23/12/2008 00:00:00 SA
PhuThoPortal - Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu năm qua của hầu hết các mặt hàng phục vụ sản xuất tiêu dùng đều tăng so năm trước, chủ yếu do giá nhập khẩu tăng.