Số liệu thống kê

12 tháng

Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá

02/10/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2007 đạt 182.258 ngàn USD, tăng 37,8% so với năm 2006. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá năm 2007 đạt 218.369 ngàn USD, tăng 25,7% so với năm 2006.

Tình hình sản xuất Nông, Lâm nghiệp, Thuỷ sản trên địa bàn tỉnh

10/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi song cơ bản sản xuất nông, lâm nghiệp - thuỷ sản vẫn giữ được ổn định.

Tình hình thực hiện Vốn đầu tư phát triển và hoạt động xây lắp trên địa bàn tỉnh

10/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Giá trị thực hiện vốn đầu tư trên địa bàn đạt 4.526.905 triệu đồng, bằng 89,32% kế hoạch và tăng 3,1% so với năm 2006. Hoạt động của các đơn vị xây lắp trên địa bàn tỉnh Phú thọ năm 2007 ổn định và phát triển.

Tình hình Lưu chuyển hàng hoá - Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh

10/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Ước năm 2007, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 4909 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2007 so với tháng trước là 102,06% (tăng 2,06%).

Tình hình sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh

10/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Năm 2007, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn tiếp tục ổn định và có mức tăng trưởng khá.

Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn tỉnh

10/09/2008 00:00:00 SA
Phuthoportal - Trong năm, số lượng trường học trên địa bàn tỉnh tăng, số học sinh đến trường giảm so với năm trước