Số liệu thống kê

Tháng 10

Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ)

18/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ)

Tình hình hoạt động vận tải trong tỉnh

18/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Nhìn chung doanh thu và sản lượng của các đơn vị, cơ sở kinh doanh vận tải trong tháng đạt khá và tăng so tháng trước, chủ yếu do các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tập trung sản xuất vào cuối năm, nhu cầu vận chuyển vật tư, hàng hoá phục vụ sản xuất tăng.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

17/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 10, các địa phương cơ bản thu hoạch xong vụ mùa; chỉ còn số ít diện tích lúa và các cây màu, rau đậu gieo trồng muộn đang được các địa phương khẩn trương tập trung thu hoạch nhanh gọn tạo điều kiện tốt để triển khai sản xuất gieo trồng cây vụ đông.

Tình hình sản xuất công nghiệp trong tỉnh

17/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Tháng 10 năm 2007, sản xuất công nghiệp trên địa bàn ổn

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển

17/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tháng 10/2007 ước đạt 136.228 triệu đồng, so với tháng trước tăng 8,7%. Trong đó: nguồn Vốn ngân sách nhà nước đạt 85.321 triệu đồng (ngân sách Trung ương 52.843 triệu đồng, ngân sách địa phương 32.478 triệu đồng); vốn vay từ tất cả các nguồn 47.309 triệu đồng (vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước 32.237 triệu đồng, vốn vay từ các nguồn khác 15.072 triệu đồng); vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước đạt 1.400 triệu đồng, các nguồn vốn khác đạt 2.198 triệu đồng.

Tình hình thương mại - giá cả trong tỉnh

17/09/2008 00:00:00 SA
PhuthoPortal - Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh trong tháng tăng trưởng khá, mặc dù ảnh hưởng sự biến động phức tạp về giá vàng, giá Đô la Mỹ.