Số hóa truyền hình mặt đất

Danh sách 15 tỉnh nhóm II điều chỉnh thời gian ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất