Quy hoạch - kế hoạch

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Phú Thọ

14/09/2017 08:35:33 SA
PhuthoPortal - Ngày 28/3/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Phú Thọ.