Quy hoạch - kế hoạch

QUY HOẠCH THU GOM XỬ LÝ RÁC THẢI

Ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

19/06/2017 11:11:53 SA
PhuthoPortal - Ngày 17/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2620/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến 2030

12/02/2017 15:34:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 17 tháng 6 năm 2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2032/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến 2030.