Quy hoạch - kế hoạch

QUY HOẠCH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đợt 02)

07/06/2019 16:12:00 CH
Phuthoportal - Ngày 05/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đợt 02).

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

21/07/2018 14:50:00 CH
Phuthoportal - Ngày 20/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14 /2018/QĐ-UBND Bổ sung Điều 1 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

24/05/2018 11:13:00 SA
Phuthoportal - Ngày 21/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 8/2018/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

12/02/2018 16:32:00 CH
Phuthoportal - Ngày 9/2/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.

Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

07/02/2018 16:06:00 CH
Phuthoportal - Ngày 02/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

12/03/2017 15:47:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 4/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.