Quy hoạch - kế hoạch

ĐỀ ÁN

Sửa đổi, bổ sung Đề án và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ

02/06/2018 14:59:00 CH
Phuthoportal - Ngày 1/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Đề án và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ.

Đề án phát triển Xuất bản, In, Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

13/03/2017 00:57:26 SA
PhuthoPortal - Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3608/QĐ-UBND về việc ban hành đề án phát triển Xuất bản, In Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Đề án phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

31/10/2016 03:41:48 SA
PhuthoPortal – Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2786 /QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách Dân quân tự vệ giai đoạn 2016 – 2020

27/10/2016 09:14:28 SA
PhuthoPortal – Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2709/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách Dân quân tự vệ (DQTV) giai đoạn 2016 – 2020.

Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

20/10/2016 07:02:19 SA
PhuthoPortal – Ngày 17/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2620/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải (XLRT) sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020

20/10/2016 07:02:13 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/9/2016, UBND tỉn ban hành Quyết định số 2365/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính ; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020.