Quy hoạch - kế hoạch

CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 37-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

26/12/2018 17:06:00 CH
Phuthoportal - Ngày 30/11, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 40-Ctr/TU thực hiện Kết luận số 37-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

24/12/2018 17:13:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 30/11, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chương trình hành động số 39-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết số 36).

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020.

19/07/2018 15:05:00 CH
Phuthoportal - Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3163/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba đến năm 2020

21/05/2018 15:49:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 18/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba đến năm 2020.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê đến năm 2020

19/05/2018 10:54:00 SA
Phuthoportal - Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê đến năm 2020.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

19/05/2018 10:39:00 SA
Phuthoportal - Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1094 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng đến năm 2020.