Quy hoạch - kế hoạch

KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-/KL-TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"

20/11/2019 14:11:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 15/11/2019, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành văn bản số 102/KH-TU về kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-/KL-TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập".

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

19/11/2019 11:35:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 11/11, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 101/KH-TU về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Kế hoạch thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

18/10/2019 11:37:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 4/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4519/KH-UBND về việc thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

18/10/2019 07:41:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 4362/KH-UBND về triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

01/10/2019 18:52:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4323/KH-UBND về triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch Khuyến công tỉnh Phú Thọ năm 2019 - 2020

18/07/2019 14:51:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3143/KH-UBND về Khuyến công tỉnh Phú Thọ năm 2019 - 2020.