Quy hoạch - kế hoạch

KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 tỉnh Phú Thọ

30/03/2018 15:54:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 27/3/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1117/KH-UBND về thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 tỉnh Phú Thọ.

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

29/03/2018 17:15:00 CH
Phuthoportal - Ngày 16/3, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19); Kế hoạch hành động số 45-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện Nghị quyết số 19.

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

29/03/2018 17:11:00 CH
Phuthoportal - Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18); Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết số 18.

Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2025

20/03/2018 16:09:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 6/3/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 772/KH-UBND về việc dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2025.

Kế hoạch chương trình mục tiêu y tế - dân số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020

21/02/2018 16:15:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 13/2/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 601/KH-UBND về chương trình mục tiêu y tế - dân số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

04/12/2017 04:25:59 SA
Phuthoportal- Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5321/KH-UBND hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.