Quy hoạch - kế hoạch

QUY HOẠCH

Nghị quyết điều chỉnh quy mô, địa điểm cụm công nghiệp tại địa bàn huyện Thanh Ba trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ

19/07/2019 09:41:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh quy mô, địa điểm cụm công nghiệp tại địa bàn huyện Thanh Ba trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ.

Nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Phú Thọ, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Phú Thọ và chế độ tiếp khách trong nước

19/07/2019 09:39:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Phú Thọ, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Phú Thọ và chế độ tiếp khách trong nước.

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

19/07/2019 09:37:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND về việc quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghị quyết thông qua đề án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

19/07/2019 09:34:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND về việc thông qua đề án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Công bố bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

22/03/2019 10:41:00 SA
Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc Công bố bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

21/01/2019 10:53:00 SA
Ngày 21/1/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.