Quy hoạch - kế hoạch

QUY HOẠCH

Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

19/07/2019 09:45:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND về quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

19/07/2019 09:43:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND về quy định chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghị quyết điều chỉnh quy mô, địa điểm cụm công nghiệp tại địa bàn huyện Thanh Ba trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ

19/07/2019 09:41:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh quy mô, địa điểm cụm công nghiệp tại địa bàn huyện Thanh Ba trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ.

Nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Phú Thọ, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Phú Thọ và chế độ tiếp khách trong nước

19/07/2019 09:39:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Phú Thọ, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Phú Thọ và chế độ tiếp khách trong nước.

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

19/07/2019 09:37:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND về việc quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghị quyết thông qua đề án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

19/07/2019 09:34:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND về việc thông qua đề án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.