Phổ biến pháp luật

LUẬT

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ

28/06/2019 15:55 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 14/06/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 42/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ. Luật có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)