Phổ biến pháp luật

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện Đoan Hùng và Cẩm Khê

28/06/2017 03:01 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 27/6, thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh, Tiểu ban I do đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh, Trưởng Tiểu ban I làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại hai huyện Đoan Hùng và Cẩm Khê. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh.


Đồng chí Trần Phù Tiêu - Trưởng đoàn phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại huyện Đoan Hùng

 

Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm trên địa bàn các xã: Ngọc Quan, Quế Lâm (huyện Đoan Hùng) và Hương Lung, Thụy Liễu (huyện Cẩm Khê) và qua báo cáo của hai huyện Đoan Hùng và Cẩm Khê cho thấy: Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ từ huyện đến cơ sở của hai địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; đẩy mạnh vai trò giám sát và phản biện xã hội. Ở các xã, thị trấn trên địa bàn hai huyện, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên được kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Việc công khai các nội dung để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, tập trung vào các vấn đề như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán, quyết toán ngân sách; công tác quy hoạch các dự án, công trình đầu tư; mức thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ và các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện pháp luật hòa giải ở cơ sở…

 

Đoàn kiểm tra yêu cầu hai địa phương làm rõ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cũng như việc ban hành, triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác giám sát, phản biện xã hội, quy chế phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức đoàn thể với chính quyền cấp xã; công tác tuyên truyền việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc phát huy vai trò, trách nhiệm và kết quả thực hiện của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng…

 

Kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Trần Phù Tiêu đánh giá cao vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của hai địa phương trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Các địa phương cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở; Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở cần xây dựng chương trình, kế hoạch với nội dung thực hiện cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt việc hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền Pháp lệnh thực hiện dân chủ tới mọi tầng lớp nhân dân; hằng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dân chủ cơ sở. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cùng phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với những chương trình, dự án của địa phương, nhất là các chương trình, dự án có huy động nguồn vốn từ nhân dân.

 

Vũ Tuân

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)